100 ศัพท์การลงทุน ที่นักลงทุนตัวจริงต้องรู้

???? มาทดสอบว่าคุณเป็นนักลงทุนตัวจริง คำศัพท์การลงทุน A-Z แฟน ๆ ของ OkasAgency เป็นนักลงทุนตัวจริง
มาทดสอบความเป็นมืออาชีพของการลงทุนแบบง่ายๆ โดย ติดคำศัพท์ 100 คำต่อไปนี้ แล้วดูคะแนนกันว่า
รู้จักมักจี่คุ้นเคยคำเหล่านี้กันบ้างหรือยัง?

ผลจากการทดสอบ ให้เกรดกันเลย

เกรด A 80 คำขึ้นไป แสดงว่าคุณเป็นคนติดตามการลงทุนมีความรู้รอบด้านมีโอกาสสร้างเงินได้หลายทาง
เกรด B 60-79 คำ แสดงว่าคุณเป็นคนทราบการลงทุนมีความรู้สร้างเงินในด้านที่สนใจเท่านั้น
เกรด C 50-59 คำ แสดงว่าคุณกำลังเข้าสู่วงการลงทุนที่ต้องให้เวลาและเพิ่มการติดตามข่าวสารเพิ่มอีกสักนิด
เกรด D ต่ำกว่า 50 คำ แสดงว่าคุณกำลังลงทุนแบบใช้สามัญสำนึกตัดสินใจพยามทำความเข้าใจเพิ่มอีกนิดอาจได้ความคิดการลงทุนใหม่ ๆ นะครับ

มาเริ่มกันเลย

 1. Accrued Interest ดอกเบี้ยค้างรับ
 2. Amortizing Debenture หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น
 3. Arbitrage การทำกำไรจากผลต่างของราคาใน 2 ตลาด คือ การซื้อสินค้าในตลาดที่ราคาถูกและขณะเดียวกันก็สั่งขายสินค้า (ประเภทและจำนวนเดียวกัน) ในตลาดที่มีราคาสูงกว่า เพื่อรับผลกำไรจากส่วนต่างของราคาใน 2 ตลาด
 4. Association of Investment Management Companies สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 5. Association of Securities Companies สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
 6. Automatic Order Matching : AOM การจับคู่คำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ
 7. Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network : BATHNET เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเพื่อรองรับการโอนเงินมูลค่าสูงระหว่างสถาบันการเงินและสถาบันที่มีบัญชีเงินฝากกับ ธปท.
 8. Bill of Exchange ตั๋วแลกเงิน
 9. BOC (Bank of China) ธนาคารกลางจีน
 10. BoJ (Bank of Japan) ธนาคารกลางญี่ปุ่น
 11. Bond พันธบัตรหรือหุ้นกู้
 12. Book Value มูลค่าตามบัญชี
 13. BOT (BANK OF THAILAND) ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.
 14. BOT Bond พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 15. Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 16. Capital Gain กำไรส่วนทุนจากการขายหลักทรัพย์
 17. Capital Market Management การบริหารตลาดทุน
 18. Capital Market ตลาดทุน คือ แหล่งระดมเงินออมและให้สินเชื่อระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จากตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้
 19. Capital Market Investment การลงทุนในตลาดทุน
 20. Cash Account บัญชีเงินสด
 21. Characteristics of Capital ลักษณะเนิสัยของตลาดทุน
 22. Circuit Breaker ปรากฏการณ์ตลาดทุนปิดการซื้อขายเฉียบพลัน
 23. Closed-end Fund กองทุนปิด
 24. Commission ค่านายหน้า
 25. Common Stock หุ้นสามัญ
 26. Competitiveness ความสามารถในการแข่งขัน
 27. Convertible Debenture หุ้นกู้แปลงสภาพ
 28. Corporate Bond หุ้นกู้ภาคเอกชน
 29. Country Risk การประเมินความเสี่ยงของประเทศ
 30. Credit Rating Agency หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับคุณภาพและความเสี่ยงของตราสารหนี้ ของบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ
 31. Dealer ผู้ค้าหลักทรัพย์
 32. Debenture หุ้นกู้
 33. Debt หรือ Bond Market ตลาดตราสารหนี้
 34. Depository Receipt ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
 35. Derivative Market ตลาดตราสารอนุพันธ์
 36. Derivative Warrant ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 37. Derivatives สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 38. Developed Market ระบบเศรษฐกิจของตลาดพัฒนาแล้ว
 39. Direct Investment การลงทุนโดยตรง
 40. ECB (European Central Bank) ธนาคารกลางสหภาพยุโรป
 41. Economic Value มูลค่าทางเศรษฐกิจ
 42. Equity Fund กองทุนตราสารทุน
 43. Equity หรือ Stock Market ตลาดตราสารทุนหรือตลาดหุ้น
 44. Exchange Traded Fund กองทุนรวม กองทุนรวมดัชนี ที่มีนโยบายการลงทุนตามดัชนีต่าง ๆ เช่น ตลาดหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารหนี้
 45. Expected Return ผลตอบแทนที่คาดหวังไว้
 46. Fed (The Federal Reserve System) ธนาคารกลางสหรัฐฯ
 47. Financial Advisor ที่ปรึกษาทางการเงิน
 48. Financial Market ตลาดการเงิน
 49. Financial Market Flows การเคลื่อนไหวในตลาดการเงิน
 50. Fiscal Cliff ผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการการไม่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
 51. Fixed Income Fund กองทุนรวมตราสารหนี้
 52. Futures Contract สัญญาซื้อขายในอนาคต
 53. GDP (gross domestic product) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ถูกผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
 54. Government Bond พันธบัตรรัฐบาล
 55. Gross Domestic Products อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
 56. Investment Capital หรือ Investment Fund เงินลงทุน
 57. Investors นักลงทุน
 58. Market for Alternative Investment : MAI ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
 59. Money Market ตลาดเงิน
 60. Money Market หรือ Bank Market แหล่งระดมเงินออม และการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ได้แก่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และตั๋วเงินคลัง เป็นต้น
 61. Money Supply ปริมาณเงิน
 62. Non-Voting Depository Receipt : NVDR ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
 63. NPL (Non-Performing Loan) หนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
 64. Open-End Fund กองทุนเปิด
 65. Options ตราสารสิทธิที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าหรือหลักทรัพย์ตามจำนวน
 66. Output ผลผลิต
 67. Over the Counter การซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์
 68. Over-Regulated ทางการควบคุมจนเกินควร
 69. PMI (Purchasing Managers Index)
  ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เป็นดัชนีสะท้อนถึงภาวการณ์การขยายตัวหรือหดตัวของภาพรวมของภาคการผลิต
 70. Portfolio กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน
 71. Preferred Stock หุ้นบุริมสิทธิ
 72. Primary Market ตลาดแรก
 73. Productivity ระดับการผลิต
 74. Promissory Note ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 75. Public Offering การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน
 76. QE (Quantitative Easing) นโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลาง เพื่อตรึงดอกเบี้ยต่ำและอัดฉีดเงินเข้าระบบด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาล
 77. RIGHTS หรือ Subscription Right สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 78. Risks ความเสี่ยง
 79. Scripless System ระบบไร้ใบหุ้นหรือไร้ใบหลักทรัพย์
 80. Secondary Market ตลาดรอง
 81. SET INDEX ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 82. SET50 INDEX ดัชนี SET50
 83. SET50 Index Futures สัญญาซื้อขายในอนาคตที่อ้างอิงกับดัชนี SET50
 84. Settlement ชำระราคาสินค้า
 85. Short-term Debenture หุ้นกู้ระยะสั้น
 86. Standard of Living มาตรฐานการครองชีพ
 87. Structure Note หุ้นกู้อนุพันธ์
 88. Subordinated Debenture หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
 89. Tender Offer การทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป
 90. The Stock Exchange of Thailand : SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 91. Trading Procedures ขั้นตอนการซื้อขาย
 92. Transferable Subscription Rights : TSR ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 93. Treasury Bill ตั๋วเงินคลัง
 94. Treasury Stock หุ้นทุนซื้อคืน / หุ้นคงคลัง
 95. Underwriter ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
 96. Unemployment อัตราการว่างงาน
 97. Unsecured Bond หุ้นกู้ไม่มีประกัน
 98. Valuation คำนวณมูลค่า
 99. Warrant ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์
 100. Zero Coupon Bonds ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย

—————————————————–

#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า

???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare