เช็กลิสต์ 7 ข้อ ต้องมีในสัญญาเช่า

สัญญาเช่าเป็นเครื่องมือในการบอกข้อตกลงของผู้เช่าและผู้ให้เช่า ช่วยปกป้องสิทธิให้กับทั้งสองฝ่าย ดังนั้น จึงควรยึดข้อตกลงร่วมกันนี้นะครับและหากระบุอะไรในสัญญาแล้ว เป็นการบ่งบอกได้ว่า ใครถูกใครผิดนะครับผม ดังนั้น ในสัญญาควรมีอะไรบ้าง ลองพิจารณาดูจาก 7 ข้อนี้ครับ

???? 1. ข้อมูลบุคคลของ “ผู้ให้เช่า” และ “ผู้เช่า”
อย่างแรกคือ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่ายเพื่อบอกว่าใครกำลังเป็นคนทำสัญญานี้นะครับ และหากเป็นไปได้ฝั่งผู้เช่าควรระบุว่าใครที่มาพำนักเป็นประจำด้วย หรือผู้เช่าทั้งหมดครับ คือ”ผู้เช่าและบริวาร”
“หมายเหตุไว้ หากใครที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาผู้ให้เช่ามีสิทธิไม่ให้อยู่ได้นะครับ เป็นข้อมูลทางกฏหมายไว้ครับ” เพื่อป้องกันการปล่อยเช่าช่วงต่อโดยเจ้าของห้องไม่รู้นะครับ

???? 2.ข้อตกลงเรื่องการชำระเงินที่ชัดเจนระบุจำนวนของการชำระ การจอง มัดจำ ชำระล่วงหน้า เงินประกัน อย่างชัดเจน รวมถึงวิธีการหรือบัญชีที่รับชำระเงินอย่างชัดเจน เช่นเป็นเช็ค เป็นเงินสด หรือตัดโอนผ่านบัญชีอะไรอย่างไร รวมถึงเงื่อนไขการได้รับเงินประกันสัญญาคืน เมื่อไร เท่าไรเมื่อหมดสัญญา อีกด้วย

✅ 2.1ค่าเช่าต่อเดือน ไว้อย่างชัดเจนทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ พร้อมช่องทางการจ่ายค่าเช่า เช่น รายละเอียดบัญชีผู้ให้เช่า และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายค่าเช่า เช่น ทุกวันที่ 1 ของเดือน หรือ ภายในวันที่ 5 ของเดือน เป็นต้น ทั้งนี้ หากการทำสัญญาเกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มต้นเช่า ในสัญญาอาจระบุถึง จำนวนค่าเช่าล่วงหน้าก่อนการเข้าอยู่ (ไม่เกิน 1 เดือนตามกฏหมาย)

✅ 2.2ค่ามัดจำ/เงินประกัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าในภายหลัง ในสัญญาเช่าต้องระบุจำนวนเงินไว้อย่างชัดเจน (ส่วนใหญ่เงินประกันจะไม่เกิน 2 เดือน และอัตราที่กฎหมายกำหนด) และระบุว่าคุณในฐานะผู้ให้เช่า อาจนำเงินมัดจำนี้ไปใช้เมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้น (เช่น หากเกิดความเสียหายของทรัพย์สินให้เช่า) และผู้เช่าไม่สามารถนำไปใช้ได้ (เช่น ผู้เช่าไม่สามารถใช้เงินมัดจำเป็นค่าเช่างวดสุดท้าย) รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ผู้เช่าจะได้เงินมัดจำคืน เมื่อผู้เช่าปฏิบัติตามข้อตกลงอะไรบ้าง

✅ 2.3ค่าสาธารณูประโภค น้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ควรระบุให้ชัดเจนในสัญญาเช่าว่าเป็นความรับผิดชอบของใคร

✅ 2.4ค่าซ่อมแซม ทำความสะอาด หากผู้ให้เช่าไม่อยากจะต้องมากุมหัวกับค่ามัดจำไม่พอค่าซ่อมแซมความเสียหายที่ผู้เช่าก่อ คุณควรระบุ ขอบเขตความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมอะไรบ้างที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ ของผู้เช่าเอง หรือเพื่อรักษาสภาพของห้องกลับสู่สภาพเดิม

???? 3. ระบุรายละเอียดของคอนโด “รวมทรัพย์สินอะไรบ้างที่ให้เช่า” ในสัญญาเช่าคอนโด โดยระบุทั้ง บ้านเลขที่ (เลขที่ห้อง) ซอย ถนน แขวง เขต จังหวัด ให้เรียบร้อย และหากมีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของตกแต่งควรในสัญญาเช่าจำนวนกุญแจ ห้อง บัตรเข้าห้อง ที่ให้ไว้กับผู้เช่าด้วย เป็น 2 ชุด

ทริกอันนึง คือการปริ้นท์รูปถ่ายสภาพบ้านก่อนผู้เช่าเข้าอยู่ ในทุกๆมุม แนบในสัญญา ในมุมต่างๆให้ครบถ้วน ให้เห็นรอยแตกรอยรั่วรอยซึมลอก ไว้ด้วยเช่นกันอีกส่วนหนึ่งสำหรับผู้เช่า เมื่อเข้าอยู่แล้ว ให้ทำการสำรวจห้องและถ่ายรูปมุมต่างๆที่ได้พบเพื่อบืนยันว่าก่อนเช่าเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้ไม่ได้มีการบังคับแต่ทำได้เพื่อความสบายใจนะครับ แอดมินขอแนะนำว่าเก็บเป็น ไฟล์วีดีโอ ไว้จะยิ่งชัดเจนนะครับ เพราะในวีดีโอมีวิธีดูเวลาอัพโหลดลงเพื่อเป็นหลักฐานไว้นะครับ

???? 4. ในสัญญาต้องจุดประสงค์ในการเช่าไว้ด้วย ในคอนโดส่วนมากจะเช่าเพื่อ “อยู่อาศัยเท่านั้น” แต่ปัจจุบันก็มีนักลงทุนบางคนทำการเช่าเพื่อทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เช่นแอบไปปล่อยเช่าช่วงต่อ เพื่อหารายได้ ซึ่งกรณีนี้ คอนโดที่ไม่มี Hotel Licence ทำไม่ได้นะครับ ผิดกฏหมาย หากเจ้าของห้องทำสัญญาว่าจะอยู่อาศัย แต่นำไปปล่อยเช่าต่อนั้น ผิดสัญญานะครับ เจ้าของห้องมีสิทธิให้ออก ยึดเงินมัดจำ และฟ้องร้องคู่สัญญาได้ตามความเสียหายได้เลยครับ

???? 5. ระบุระยะเวลาในการเช่าและการต่อสัญญา ควรระบุระยะเวลาเช่าชัดเจน เช่น 3 เดือน 1 ปี 3 ปี และระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นในการเช่า จนถึง วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดการเช่าไว้ชัดเจน และระบุต่อด้วยว่าเป็นตามข้อตกลงนี้ไปจนกว่า จะมีการบอกเลิกสัญญา หรือระบุการต่อสัญญาก่อนหมดสัญญาเดิม 30-45 วัน ด้วยส่วนผู้เช่าเมื่ออยู่เกินสัญญาแล้ว ควรแจ้งแก่ผู้ให้เช่าก่อนหมดสัญญาภายใน 30-45 วัน ก่อนย้ายออกโดยมีหลักฐานการแจ้งไว้ยืนยันด้วยนะครับ

???? 6. แนบกฎระเบียบของคอนโด เบอร์ติดต่อนิติ ให้กับผู้เช่า เป็นการบ่งบอกการปฏิบัติตนของผู้เช่าเสมือนเป็นลูกบ้านหนึ่งในคอนโด
เช่นกฏของคอนโดที่อยู่เช่น การส่งเสียงดังในยามวิกาล กติกาการจอดรถ การกำจัดขยะ การกระทำผิดต่อกฏหมาย การห้ามเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ และ สิทธิในการเข้าใช้พื้นที่ส่วนกลางที่มาพร้อมคอนโด เช่น สิทธิการจอดรถ การใช้ฟิตเนส ห้องประชุมส่วนกลางต่างๆ

???? 7. บ่งชี้ข้อปฏิบัติหากผิดสัญญา ชัดเจน แยกเป็น 1 หัวข้อ ในกรณีต่างๆ แยกเป็นหัวข้อสำคัญในสัญญาเช่า ที่ทั้งผู้ให้เช่า และผู้เช่า ตกลงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากันในภายหลัง ควรมีเนื้อหาต่อไปนี้

✅ 7.1 ผู้เช่าอยู่ไม่ครบสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าสามารถยึดเงินมัดจำได้ทั้งหมด
✅ 7.2ผู้ให้เช่าต้องคืนเงินมัดจำหรือเงินประกันทันที หลังจากตรวจสอบทรัพย์ให้เช่าแล้ว 7-15 วัน
✅ 7.3 ค่าปรับรายวันเมื่อผู้เช่าล่าช้าในการจ่ายค่าเช่า (ไม่เกิน 1% ต่อวันหรือตามกฏหมายกำหนด)
✅ 7.4 หากผู้เช่าใช้ห้องผิดประเภทตามที่ระบุในสัญญา ผู้ให้เช่าสามารถยึดเงินประกัน บอกเลิกสัญญา ได้ ฟ้องร้องเพื่อได้ค่าปรับเพิ่มเติมได้
✅ 7.5 ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามกฏของโครงการ เสมือนลูกบ้านทั่วไปของคอนโด


สุดท้ายลงชื่อ พร้อมพยาน ชำระตามเงื่อนไข เป็นอันสมบูรณ์ครับ เก็บไว้ฝั่งละหนึ่งฉบับ โดยแนบเแกสารประกอบข้างต้นและเอกสารแสดงตนของทั้งสองฝ่ายนะครับ

คราวนี้ยาวหน่อยแต่ถ้าเช็คได้ทีละข้อเช่นนี้ สบายใจครับ

…………………………………………

#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า

???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare