ข่าวดีของ คนผ่อนคอนโดไม่ต้องโดนดอกก้อนโตทับถม จนทิ้งผ่อนไม่ไหว


เมื่อ 28 ต.ค.ที่ผ่านมาธนาคารประเทศไทยมีการประกาศ พรก.ใหม่ช่วยเหลือจ่ายช้าบางงวด บวกดอกเพิ่มแค่เดือนที่ล่าช้า ไม่ใช่ยอดทั้งก้อนที่เหลือทั้งหมดเหมือนก่อน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 63 ที่ผ่านมา
ธนาคารแห่งประเทศไทย ออก พรก.เรื่องการชำระหนี้เพื่อลดหนี้เสียและลดภาระหนี้ของประชาชน

ประกาศหลักเกณฑ์เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ เพื่อช่วยลดภาระหนี้ ลด NPL ในการผ่อนบ้านผ่อนคอนโด
ใน 3 เรื่อง คือ

1. การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของเงินต้นที่ผิดนัดจริงเท่านั้นไม่ให้รวมส่วนของเงินต้นของค่างวดในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ต่างจากแนวปฏิบัติเดิมที่หากผิดนัดชำระหนี้เพียงงวดเดียว ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จากฐานเงินต้นคงค้างทั้งหมด ค่าดอกเบี้ยผิดนัดจึงน่ากลัวและสูงมาก ซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้จะทำให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนมากขึ้นและโอกาสเกิดหนี้เสียน้อยลงเนื่องจากดอกเบี้ยจะลดลงมาก

2. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกสูงสุดไม่เกิน 3%”  เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาคือ 8% ผู้ให้บริการทางการเงินจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 11% ตามประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาด้วย ซึ่งต่างจากเดิมที่ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้เอง เช่น กำหนดตามอัตราดอกเบี้ยสูดสุดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ 15% หรือบางกรณีสูงถึง 18% หรือ 22% ส่งได้ ดังนั้น การปรับเกณฑ์ในครั้งนี้ จะช่วยให้ลูกหนี้พยายามจ่ายชำระหนี้ ลดโอกาสการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้น  และยังช่วยให้ระบบการเงินมีความสมดุลมากขึ้น การฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับการผิดชำระจะลดลง

3. การกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้โดยให้ตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก” FIFO เพื่อให้ลูกหนี้ทราบลำดับการตัดชำระหนี้ที่ชัดเจน โดยเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปจ่ายค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของงวดหนี้ที่ค้างชำระนานที่สุดก่อน ต่างจากแนวทางเดิมที่เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปตัดค่าธรรมเนียมทั้งหมด ตามด้วยดอกเบี้ยทั้งหมด ก่อนนำเงินส่วนที่เหลือมาตัดเงินต้น ซึ่งการปรับเกณฑ์ใหม่นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เงินงวดที่ลูกหนี้ผ่อนในแต่ละเดือนสามารถตัดถึงเงินต้นได้มากขึ้น ช่วยลด NPL รวมทั้งช่วยให้ลูกหนี้มีกำลังใจในการจ่ายชำระหนี้ต่อเนื่อง และยังช่วยให้ประวัติการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากขึ้น

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ยกเว้นเรื่องลำดับการตัดชำระหนี้ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

การเปลี่ยนวิธีคิดดอกเบี้ยของคนผ่อนชำระอสังหาเช่นนี้มีผลทำให้ผู้ค้างชำระไม่โดนดอกเบี้ยทบแต่ละเดือนที่ค้างที่สูงเกินไปและมีโอกาสชำระหนี้มากขึ้นกว่าเดิมโอกาสที่จะติดเครดิตบูโรก็จะน้อยลงถือเป็นขาวดีมากสำหรับวงการเงินผ่อนของชนชั้นกลาง

สำหรับการคำนรวนมหม่นี้จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการวันที่  1 เมษายน 2564 แต่ธนาคารผู้ให้บริการทางการเงินสามารถนำหลักการตามประกาศฉบับใหม่มาใช้พิจารณายกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามสมควร ก่อนได้ เข้ากับยุค วิกฤตโควิด 19

Referent ภาพและข้อความจาก https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n7463.aspx 
สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213

Join The Discussion

Compare listings

Compare