เปลี่ยน “บางซื่อ” สู่เมืองอัจฉริยะ : Thailand Bang Sue Smart City

จากนโยบายรัฐพยายามให้เกิดเมืองอัจฉริยะต้นแบบ โดยดึงสามหน่วยงานหลักจับมือ JICA ญี่ปุ่นทำเมืองอัจฉริยะนำร่องเลือก “บางซื่อ”เป็นที่แรกใน กทม. แผนพัฒนาเมืองโดยมีการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คลอดแม่บท สอดคล้องกับความต้องการ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค หรือส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่จะเอื้อให้ ภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้ง่ายขึ้น โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีกลาง”บางซื่อ”

การพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อเป็นแนวทาง 6 ข้อ ได้แก่

✅1️⃣ สามารถรองรับปริมาณการจราจรเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สามารถเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

✅2️⃣ สร้างโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่ดีรองรับการดำเนินธุรกิจ

✅3️⃣ การออกแบบโดยตระหนักถึงการให้ประชาชนใช้งานได้จริง

✅4️⃣ รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว โดยมีหน่วยงาน JICA หน่วยงานด้านพลังงานสะอาดจากญี่ปุ่น เสนอให้มีการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสูงรวมถึงอาคารจอดรถบริเวณรอบนอก เชื่อมต่อพื้นที่ทางเดินลอยฟ้า และการใช้รถโดยสารไร้คนขับขนาดเล็กพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่บางซื่อโดยคานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้แก่

✅ การใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solarpower)บริเวณพื้นที่หลังคาของอาคาร สานักงาน

✅ การติดตั้งระบบการผลิตร่วม(Co-generation)หมุนเวียนจากก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ในระบบ District cooling

✅การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificialintelligence:AI)เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัด การพลังงาน

✅เชื่อมต่อพื้นที่สีเขียว ขยายพื้นที่เชื่อมกับบริเวณสวนจตุจักร

✅ลดมลภาวะทางเสียงที่เกิดจากการจราจร เช่น กำแพงกันเสียง (Noise barrier) และแผ่นซับ เสียงเพื่อลดมลภาวะทางเสียง เป็นต้น โดยใช้แบบสถานีรถไฟโตเกียว ซึ่งได้รับความร่วมมือกับรถไฟแห่ง ประเทศไทย (รฟท.)บริหารจัดการพื้นที่และรองรับการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ .นอกจากนี้หากโครงการนำร่องที่บางซื่อสำเร็จได้ดี ก็จะขยายสู่เมืองอื่นๆอีก โดยสรุปย่อคือใช้แนวทาง

⭕️ ตั้งโครงสร้างพื้นฐาน การสื่อสาร การคมนาคม เช่น บรอดแบนด์ความเร็วสูง, Wi-Fi สาธารณะ, โครงข่าย IoT ปั้มรถไฟฟ้า Solar Cell

⭕️ พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล เมืองและบุคคล (City Data Platform) อันเกิดจากรวบรวมข้อมูลในพื้นที่แบบ Real-time ผ่านอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น ข้อมูลจราจร ข้อมูลอาชญากรรม ความปลอดภัย ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

⭕️ กระตุ้นให้วิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลโดยเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ และการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและ การใช้ทรัพยากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิด การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน” โดยลักษณะการพัฒนาเมือง ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่

???????? เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)

???????? ระบบขนส่งและการสื่อสารอัจฉริยะ (Smart Mobility)

???????? พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)

???????? สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

???????? ระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ

???????????? พลเมืองอัจฉริยะ

???????? การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)โดยการพัฒนามีแนวคิดปรับกลุ่มเมืองเดิม ให้พัฒนาขึ้น และสร้างเมืองใหม่ ที่พื้นฐานครบแล้วเลย

ใครอยากอ่านข้อมูลตัวเต็มจากเอกสารสาธารณะโดย พุทธมนต์ รตจีน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (ด้านการพัฒนาระบบการขนส่ง) สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ตามลิ้งค์ได้เลยจ้า http://www.otp.go.th/…/2562-10/25621009-Smart%20City.pdf

หากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงในเร็ววัน รับรองราคาการลงทุนจะลงที่บางซื่อ แบบเนื้อหอมแน่นอน

……………………………

#OkasAgency#โอกาสเอเจนซี่#ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ#ลงทุนแบบยืดหยุ่น#รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด#ลงทุนปล่อยเช่า
???? Website : www.okasagency.com
???? Line ID : @okasagency หรือ https://lin.ee/dUKUNLy
✉️ Email : [email protected]
???? Tel : 098 261 9797

Join The Discussion

Compare listings

Compare